07122015_ Yago Ikeda_ Grajaú Ato

(Foto: Thiago Borges / Periferia em Movimento)

Apoie!