07122015_ Yago Ikeda_ Grajaú Ato 3

(Foto: Thiago Borges / Periferia em Movimento)

Apoie!