05102016_ Matheus Freitas_ protesto 3

(Foto: Thiago Borges/Periferia em Movimento)

Apoie!